Osie­dle Mig­da­łowe to nowa inwe­sty­cja w Pępo­wie, nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści poło­żo­nej 10 km od Gdań­ska, gra­ni­czą­cej z Bani­nem. Loka­li­za­cja zapew­nia miesz­kań­com pod­miej­ski spo­kój i prze­strzeń, a zara­zem łatwy dojazd do cen­trum Gdyni, Sopotu i Gdań­ska. Bli­skość naj­waż­niej­szych węzłów komu­ni­ka­cyj­nych, w tym Obwod­nicy Trój­mia­sta,  Auto­strady A1 oraz przy­stan­ków auto­bu­so­wych i pla­no­wa­nej na nie­od­le­głą przy­szłość sieci kolei metro­po­li­tal­nej uła­twia szybki dojazd do nie­ru­cho­mo­ści z dowol­nie wybra­nego kie­runku. Nowe domy Pępowo — Wybierz swoją przestrzeń…