Osie­dle Mig­da­łowe to inwe­sty­cja uzna­nego dewe­lo­pera Pla­ti­num Invest, reali­zo­wana w Pępo­wie, nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści poło­żo­nej 10 km od Gdań­ska, gra­ni­czą­cej z Bani­nem. Loka­li­za­cja zapew­nia miesz­kań­com pod­miej­ski spo­kój i prze­strzeń, a zara­zem łatwy dojazd do cen­trum Gdyni, Sopotu i Gdań­ska. Z przy­stanku kolei PKM do domów Osie­dla Mig­da­ło­wego spa­ce­rem przej­dziemy w zale­d­wie 15 minut, co w połą­cze­niu z bli­skością naj­waż­niej­szych węzłów komu­ni­ka­cyj­nych, w tym Obwod­nicy Trój­mia­sta,  Auto­strady A1 oraz przy­stan­ków auto­bu­so­wych, znacz­nie uła­twia szybki dojazd do nie­ru­cho­mo­ści z dowol­nie wybra­nego kie­runku. Nowe domy Pępowo — Wybierz swoją przestrzeń…